Všeobecné pokyny použitia sauny

Návštevník sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a pokyny Sauny Kadlubek a pri obsluhe postupuje v zmysle návodu. Pobyt je určený pre zdravé osoby a každý návštevník ho absolvuje na vlastnú zodpovednosť. Neplnoleté osoby musia byť v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. V saune a jej okolí je zakázané fajčiť. Požitie alkoholu a iných omamných látok je v saune zakázané. Pri práci s pieckou, horúcimi predmetmi a ostrým náradím postupujte opatrne a dodržujte základné bezpečnostné pokyny. V saune a jej okolí udržujte čistotu a poriadok. Vyhraďte si približne 2 – 3 hodiny času. Maximálny počet osôb v saune je 6. Nepreceňujte svoje sily.

Po príchode na parkovisko vás k saune navedú smerovacie šípky.

Návod na obsluhu Sauny Kadlubek:

 1. Uistite sa, či máte všetko potrebné na saunovanie:
  a) prázdna piecka – bez popolu, uhlíkov a obhorených kusov dreva
  b) suché polienka a triesky na rozkúrenie. Kľúč od drevárne je v šatni
  c) vedro s vodou na polievanie kameňov
  d) plachtu / uterák – umelohmotné plavky sú pri saunových teplotách zdravotne závodné
  e) pitný režim
 2. V prípade zisteného poškodenia sauny, či vybavenia, neporiadku v exteriéri / interiéri situáciu nafoťte a bezodkladne nás kontaktujte.
 3. V piecke založte oheň a polienka postupne pridávajte. Nesnažte sa pridávať príliš veľké kusy, alebo ich vtláčať nasilu. Saunovaciu miestnosť vyhrejte na požadovanú teplotu. Piecku pravidelne kontrolujte.
 4. Po vyhriatí saunovacej miestnosti na požadovanú teplotu vstúpte a zatvorte dvere. Sadnite si na uterák / plachtu, nie pokožkou priamo na drevo. Odporúčaný čas jedného cyklu je 7 0- 7 5 minút pri teplote 70 – 90° C. Nováčikom je odporúčaný čas cyklu 4 – 8 minút, odporúčané je začať na nižšej lavici, kde je teplota nižšia. Podľa potreby polejte kamene trochou vody/ esenciálnymi olejmi.
 5. Po prehriatí sa ochlaďte v exteriéri: ochladzovacím vedrom pri potoku, v snehu, alebo v lehátku na terase.
 6. Nezabúdajte na pitný režim medzi prehrievacími a ochladzovacími cyklami.
 7. Prehrievací a ochladzovací cyklus opakujte aspoň 3 x.
  Nepreceňujte však svoje sily.

Postup pred opustením sauny:

 1. Pred opustením sauny uhaste oheň v piecke a vysypte popol na určené miesto za saunou, ktoré zalejte vedrom vody z potoka. Zamknite dreváreň a všetko náradie a lehátka vráťte na pôvodné miesto v interiéri sauny. V prípade rozliatia väčšieho množstva vody, alebo zašpinenia podlahy, neváhajte použiť handru a metlu. Prosím, udržujte čistotu a poriadok, aby si saunovanie mohli rovnako užiť aj ďalší návštevníci.
 2. Odporúčame nafotiť piecku a interiér a fotky poslať na kontaktný mail: saunakadlubek@gmail.com Predídeme tým možným nezrovnalostiam.

Postup pred opustením sauny:

Vstup do sauny je na dobrovoľnej báze. Ak sa Vám pobyt v saune páčil, môžete nás finančne podporiť dobrovoľným príspevkom. Príspevky budú použité výlučne na údržbu, prevádzku a drobné opravy sauny.
Odporúčaná výška príspevku je 5 eur/ osobu/ saunovanie. Realizácia a chod sauny je možná aj vd’aka Vašej podpore.